Työsuojelun toimintaohjelma

Työnantajalla tulee olla työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työkyvyn ylläpitämistä varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelman laadinta on lakisääteinen velvollisuus, joka koskee kaikenkokoisia yrityksiä.


Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa. Niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.


Yksittäisinä tavoitteina voi olla esimerkiksi fyysisen työympäristön parantaminen hankkimalla työtä keventäviä apuvälineitä tai uusia työvälineitä. Tavoitteena voi olla myös työn psyykkisen kuormittavuuden vähentäminen työtehtäviä vaihtelemalla ja uudelleen muotoilemalla tarkoituksena lisätä siten työviihtyvyyttä ja työmotivaatiota.


Lähtötiedot

Työpaikan työsuojelutoiminnan suuntaamisessa ja kehittämisessä on keskeistä selvittää työolot ja niiden nykytila:

 • millaisia työtehtäviä työpaikalla tehdään
 • millaisessa ympäristössä ja
 • millaisella henkilöstöllä, välineillä ja menetelmillä työ tehdään.

Lisäksi selvitetään, mitkä seikat liittyvät työpaikan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen sekä mitkä ovat työkykyä ylläpitävän toiminnan periaatteet ja käytännön toteutusmuodot.


Työpaikan työympäristöriskien arviointi luo perustan työsuojelun toimintaohjelman sisällölle ja työsuojelutoiminnan tavoitteille. Lisäksi   työterveyshuollon laatimasta työpaikkaselvityksestä saadaan tietoja työn ja työolojen aiheuttamista terveysvaaroista. Kun nykytila on arvioitu, työpaikan työsuojelutoiminnalle asetetaan tavoitteet ja arvioidaan lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämistarpeet.


Työsuojelun toimintaohjelman sisältö, muoto ja laajuus määräytyvät yrityksen toimialan, koon, tuotanto- ja palvelutavan ja työsuojelutarpeiden mukaan.


Ohjelma voidaan laatia kattamaan koko yritys tai yritystasolla laaditaan periaateohjelma, jota täydennetään työyksikkö- ja toimipistekohtaisella ohjelmilla.


Työsuojelun toimintaohjelman laatimisesta vastaa työnantaja, jonka sitoutuminen ohjelmaan on ensiarvoisen tärkeää. Ohjelma laaditaan yhteistyössä työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Se voidaan laatia omana asiakirjanaan tai osana yrityksen muuta toimintaohjetta, kuten esimerkiksi laatu- tai turvallisuusjärjestelmää tai henkilöstöpoliittista ohjesääntöä.


Toimintaohjelma on tärkeä osa työpaikan turvallisuusjohtamista ja se liittyy kiinteästi yrityksen strategiaan. Kun ohjelmaa päivitetään, uuteen versioon on hyvä merkitä  päivämäärä sekä laadintaan osallistuneiden nimet. Huolellisesti laaditun työsuojelun toimintaohjelman ansiosta yrityksen työsuojelusta tulee selkeää ja järjestelmällistä.


Sisältö

Työsuojelun toimintaohjelmassa selvitetään työnantajan työsuojelutehtävät ja työntekijöiden työsuojelutehtävät sekä esitellään työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto sekä niiden tehtävät.

Työsuojelun toimintaohjelmasta tulee myös näkyä, miten työsuojelu- ja työkykyasiat otetaan huomioon perehdyttämisessä ja työnopastuksessa.


Muita toimintaohjelmassa käsiteltäviä asioita ovat työympäristön kuvaus ja kehittämistavoitteet sekä toimet tavoitteen saavuttamiseksi, seurantakohteet, työsuojeluasioiden huomioon otto yrityksen toiminnassa sekä toimintaohjelman seuranta ja ylläpito.


Lakisääteinen tasa-arvosuunnitelma ja toimet naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteuttamiseksi voivat myös sisältyä työsuojelun toimintaohjelmaan.


Myös yrityksen turvallisuusohjeet, vastuuhenkilöt sekä ohjeiden käytön opastus tulisi liittää työsuojelun toimintaohjelmaan, jos ohjeet eivät sellaisenaan jo sisälly siihen.

Turvallisuusohjeisiin kuuluvat muun muassa

 • kulkulupa ja  työluvat
 • vaaraa aiheuttavien koneiden turvallisuusohjeet
 • työpaikalla liikkuvien työkoneiden liikenteen järjestämisestä laaditut ohjeet
 • erityistoimia edellyttäviin työmenetelmiin liittyvät käyttö- ja toimintaohjeet
 • ryöstö- ja väkivaltatilanteisiin laaditut toimintaohjeet
 • uhkatilanteiden jälkihoito-ohjeet
 • työpaikkakiusaamisen ehkäisy, konfliktien ratkaisumalli
 • päihdeongelmaisten hoitoonohjaus
 • yksintyöskentelyohjeet
 • paloturvallisuuteen liittyvät ohjeet 
 • ensiapuvalmiuden ylläpitoon liittyvät ohjeistot.

Toimintaohjelman tulee olla ohjaava työkalu. Siksi sitä on seurattava ja uudistettava muuttuvia olosuhteita vastaavaksi. On tärkeätä, että toimintaohjelmaan esitettyihin päämääriin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoudutaan organisaation kaikilla tasoilla.