Päihteet työelämässä

Päihteiden ja huumausaineiden vaikutus aiheuttaa merkittävän tapaturmariskin työntekijälle itselleen sekä muille työpaikalla työskenteleville.

 

Päihdeohjelma

Työpaikalla tulee olla säännöt ja menettelytavat siitä miten toimitaan epäilyttävissä tilanteissa.

 

Päihdeohjelman tulee sisältää työpaikan tavoitteet päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja työpaikalla noudatettavat käytännöt päihdeongelmaisen hoitoon ohjaamiseksi.

 

Ohjelma voi olla osa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa.


Huumausainetestit

Huumetesteistä säädetään laissa yksityisyyden suojasta työelämässä: 3 luku Huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittely

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004

 

Testien käytön perusteena on työntekijän toimiminen sellaisessa erityistä huolellisuutta vaativassa tehtävässä, jossa huumeiden käyttö voi aiheuttaa erityistä vaaraa.


Työnantaja voi velvoittaa työntekijän esittämään todistuksen huumausainetestistä, jos

  • työnantajalla  on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä
  • työntekijällä on huumeriippuvuus
  • testaaminen on välttämätöntä työntekijän työkyvyn selvittämiseksi

ja työntekijä toimii sellaisessa työssä, joka edellyttää erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä.

 

Lisäksi edellytetään, että kyseisten työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena voi vaarantaa esimerkiksi työturvallisuutta.

 

Huumetesti voi olla osa työterveyshuollon terveystarkastusta. Testin käyttö on tässäkin tapauksessa perusteltava edellä mainituilla tarpeellisuusvaatimuksilla.

 

Huumetestien käyttö edellyttää, että työnantajalla on kirjallinen päihdeohjelma.