Työyhteisötaidoilla tulosta

Alaistaidot ja esimiestaidot ovat toinen toisiaan täydentäviä työyhteisötaitoja. Näitä taitoja on käsiteltävä rinnakkain, koska ne vaikuttavat käytännössä niin keskeisesti toisiinsa. Se kuinka antoisaa ja palkitsevaa on toimia esimiehenä riippuu pitkälti alaisena toimivista työntekijöistä. Puolestaan alaisena toimimisen edellytyksiin vaikuttaa paljon se, miten yhteistyö esimiehen kanssa toimii. Sen vuoksi näitä rooleja ei myöskään tässä oppaassa irroiteta toisistaan.

Sekä esimiehillä että alaisilla on omat keinonsa vaikuttaa organisaatiossa. Jotta keinoja oppii käyttämään, on ne ensin opittava tunnistamaan.

Nykyajan työelämä ja työyhteisötaitojen kasvava tarve

Työelämä on muuttunut viime vuosina monella tavalla. Voidaankin sanoa, että työelämä on muutosmurroksessa. Teollisten työpaikkojen osuus on vähentynyt ja tieto- ja palvelualan työpaikkojen osuus kasvanut viime vuosien aikana. Aiemmin tyypillisten varmojen palvelussuhteiden ja tyypillisten työaikojen sekä työn tekemisen muotojen rinnalle on tullut epävarmat palvelussuhteet, työaikojen monimuotoisuus ja työn monipaikkaisuus. Jos ennen ihannoitiin työn monipuolisuutta, saattaa moni nykyään haaveilla työnkuvan selkeydestä ja asioiden loppuunsaattamisesta.

Työelämä on muutostilassa myös tekijöidensä suhteen. Työikäinen väestö ikääntyy ja vaihtuu nuorempiin tekijöihin, joilla on työlle erilaisia odotuksia ja toiveita. Esimiesten työ on muuttunut monissa työpaikoissa selkeiden käskyjen antamisesta enemmänkin valmentajan rooliksi. Myös työntekijän rooli on monissa työpaikoissa muuttunut oma-aloitteisempaan suuntaan. Ne taidot, tiedot ja ominaisuudet, joilla aiemmin työelämässä pärjäsi, ovatkin nyt toisentyyppisiä asioita kuin ennen.

Jatkuva toimintaympäristön muuttuminen aiheuttaa muutospaineita perinteisille toimintatavoille. Työelämässä menestyminen edellyttää työorganisaatiossa toimimiseen liittyvien taitojen sekä jatkuvan ammatilliseen erityisosaamiseen liittyvän tiedon päivittämistä. Sen lisäksi tarvitaan pitkälti hyviin vuorovaikutustaitoihin perustuvia alaistaitoja, joita voi oppia ainoastaan työelämässä ja etenkin omalla työpaikalla.

Alaistaidot ovat keino hyödyntää työntekijän kyvykkyyttä muuttuvissa tilanteissa. Kyky ja halu oppia uutta, taito hyödyntää ja ylläpitää omaa erityisosaamistaan, on hyvä työsuhdeturva jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla. Hyvällä tyypillä, jolla on monipuolista osaamista, on aina kysyntää.

Pohdittavaksi

  • Miten sinun työsi on muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana?
  • Miten olet pysynyt muutoksissa mukana?
  • Oletteko organisaation tasolla tarkastelleet työnne muutoksia suhteessa toimintatapojen muutoksiin? Olisiko tarve päivittää toimintatapoja?