Mobiili työ ja etätyö

Working ergonomics 091207 250 Etätyö
Mobiililla työllä tarkoitetaan sähköisten viestintä- ja yhteistyövälineiden (ICT) tukemaa liikkuvaa työtä. Siihen liittyy työntekijän mahdollisuus tehdä työtään joustavasti langattoman teknologian avulla missä ja milloin tahansa. Työtä tehdään esimerkiksi liikennevälineissä, hotelleissa, kotona, kesämökillä ja asiakkaiden luona.

Vaihtuviin toimintaympäristöihin liittyy haasteita, joita sekä työnantajan, työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön tulee ymmärtää voidakseen kehittää niihin sopivia toimintatapoja ja joita työntekijän tulee hallita voidakseen hyvin.

Jatkuva liikkuminen saattaa myös kuormittaa haitallisesti synnyttäessään suuren fyysisten ja sosiaalisten ympäristöjen määrän. Eri paikoissa kohdattujen fyysisten työympäristöjen ergonomia ei myöskään aina ole paras mahdollinen.


Mobiilissa työssä työaika leviää ja rakentuu uudella tavalla. Monipaikkaisuuden vaatima siirtyminen eri paikkojen välillä ja työpisteiden perustaminen sekä purkaminen useita kertoja päivän aikana, matkustamiseen vaadittu aika, aikavyöhykkeiden yli työskentely, työntekijän tapa hoitaa tehtäviään sekä sähköisen tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet ovat tekijöitä, jotka voivat pidentää työpäivää. Yksilöiden väliset erot ovat suuria.


Esimiehen vastuulla on seurata työaikaa. Tähän kuuluu todellisten työtuntien raportointi ja käytännöistä sopiminen.


Esimiehen roolissa korostuvat luottamuksen synnyttäminen ja ylläpitäminen, pelisääntöjen luominen, tavoitteiden asettaminen sekä tulosten seuraaminen. Tarvitaan keinoja seurata työntekijöiden kuormittumista sekä työilmapiiriä.

Etätyö

Etätyö on kotona tai muussa etätyöpisteessä tehtävä työ, jonka sisällöstä ja toteuttamisesta on sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. 


Etätyön erityispiirteenä on, että aloite voi tulla joko työntekijältä tai työnantajalta, mutta siihen ryhtymisen ja lopettamisen tulee perustua aina työntekijän tahdonilmaisuun.

Etätyösopimus

Yleisten pelisääntöjen lisäksi, jokaisen varsinaiseen etätyöhön aikovan tulee tehdä työnantajan kanssa sopimus etätyöhön ryhtymisestä. Sopimuksessa on sovittava etätyön säännöistä, määrästä, aikataulusta, kustannuksista, sopimuksen kestosta sekä muista tarpeellisista seikoista. Sopimus on hyvä tehdä kirjallisena.


Ryhdyttäessä tekemään etätyösopimusta, olisi selvitettävä työntekijän kodin tai vapaa-ajan asunnon soveltuminen etätyön tekemiseen. Aluksi on tarpeen myös selvittää mitä kustannuksia ja mahdollisia hankintoja etätyöskentely aiheuttaa.


Tavoitteena tulee olla etätyösäännöksien tasapuolisuus kaikkia työntekijöitä kohtaan.

Etätyön toimintaperiaatteista sopiminen

 • minkälaista työtä voidaan tehdään etätyönä
 • missä etätyötä voidaan tehdä
 • minkälainen on työntekijän raportointivelvoite
 • miten työaikakirjaukset suoritetaan
 • mitä kustannuksia etätyön tekemisestä aiheutuu ja miten ne korvataan (verkkoyhteys, tietoturva)
 • mikä on vasteaika työpaikalta tuleviin yhteydenottoihin
 • miten etätyöjärjestely voidaan aloittaa tai lopettaa
 • miten työturvallisuus ja tietosuoja huomioidaan
 • miten yksityiselämä ja etätyö erotetaan toisistaan
 • etätyön enimmäismäärä
 • prioriteettijärjestys, milloin etätyötä ei voida tehdä
 • etätyöpäivien ilmoittamismenettely